Aktualności

Dziecko w rozwodzie

16.11.2017

Adwokat Milena Kolanowska z naszej Kancelarii uczestniczyła w Międzyinstytucjonalnej Konferencji „Dziecko w rozwodzie”, będącej elementem kampanii społecznej zainicjowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Pelikan - „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć.”

Przedmiotem konferencji była krzywda dzieci i bezradność dorosłych podczas rozwodu. Prelegentami byli sędziowie, psychologowie, byli pracownicy RODK, Maciej Tański – mediator Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie, przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, Wicedziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku Marek Karczmarzyk oraz Rzecznik Praw Dziecka Adam Bodnar.

Sąd Najwyższy wydał wyrok

11.10.2017

W dniu 11 października 2017 r. na skutek Kasacji adwokata Bartosza Kolanowskiego, Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym potwierdził, iż:

Podstawowym warunkiem dopuszczalności wydania rozstrzygnięcia odmiennego co do istoty sprawy jest wymaganie, aby pozwalał na to stan zebranych dowodów. Równie konieczne jest też wykazanie, że oceny i wnioski wyprowadzone przez sąd I instancji były „oczywiście" błędne oraz dokonanie własnej analizy całego materiału zgromadzonego w toku dotychczasowego postępowania. Argumentacja sądu II instancji w takiej sytuacji musi być zatem szczególnie wnikliwa i pogłębiona. Niezbędne jest kategoryczne i jednoznaczne wykazanie, że wyniki wcześniejszego postępowania dowodowego, przeprowadzonego przed sądem I instancji, nie odzwierciedlały rzeczywistości, a wnioski wyciągnięte z ich oceny były oczywiście wadliwe bądź obarczone logicznymi błędami. Skoro zatem sąd odwoławczy, podważając wyniki wnioskowania zaprezentowanego przez sąd I instancji, orzeka odmiennie co do istoty sprawy, to oczywistym jest, że uzasadnienie jego stanowiska musi odpowiadać nie tylko warunkom określonym w art. 433 § 2 KPK i art. 457 § 3 KPK, ale również spełniać dyrektywy zawarte w art. 424 § 1 pkt 1 KPK.

III KK 97/17
Legalis, www.sn.pl
Kodeks postępowania karnego, Art. 424 § 1 pkt 1, Art. 433 § 2, Art. 437 § 2, Art. 457 § 3
Numer 1695684

Wykłady dla licealistów

07.06.2016

Adwokat Milena Kolanowska z Kancelarii Kolanowscy przeprowadziła cykl wykładów dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie. Szkolenie obejmowało bloki tematyczne: prawo cywilne, prawo karne, prawo umów i prawa konsumenta, a zakończyło się w dniu 6 czerwca 2016 r. wykładem dotyczącym specyfiki zawodu adwokata.

Adwokat przydaje się w życiu

24.05.2016

W ramach Programu Edukacyjnego Pomorskiej Izby Adwokackiej, adw. Milena Kolanowska poprowadziła spotkanie pod hasłem "Senior jako dłużnik". Spotkanie odbyło się w w Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych "Pod Cisem" w Gdańsku Brzeźnie. W spotkaniu uczestniczyli także ‪‎dziekan‬ Okręgowej Rady Adwokackiej adwokat Marcin Derlacz oraz koordynator Akcji Senior adwokat Agnieszka Kapała-Sokalska.