Usługi

świadczone przez kancelarię

Świadczymy pomoc prawną poprzez sporządzanie pism, projektów umów, opinii prawnych, powoływanie podmiotów, bieżące doradztwo, udział w negocjacjach z kontrahentami. Świadczymy pomoc na etapie przedsądowym, także w drodze ADR (alternative dispute resolution), w tym mediacji, w postępowaniu sądowym, w tym w trybie postępowań elektronicznych (e-sąd), a także na etapie postępowań wykonawczych i egzekucyjnych.

Kancelaria Kolanowscy świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, karnego oraz odszkodowawczego.

 • tworzenie i rejestrowanie podmiotów gospodarczych

 • stała obsługa i doradztwo przedsiębiorcom, ich organom stanowiącym i zarządającym

 • rejestracja zmian w KRS/Ewidencji działalności gospodarczej

 • przygotowywanie, analiza i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, uchwał, dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • ochrona prawa własności oraz posiadania

 • zasiedzenie

 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

 • służebności, w tym służebności przesyłu

 • prawo spółdzielcze i ochrona praw lokatorów, w tym sprawy o eksmisje

 • kwestie dotyczące współwłasności i zarządu nieruchomością wspólną

 • podział i scalenie nieruchomości, wznowienie granic

 • wywłaszczenie, odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz tzw. kwestie uwłaszczeniowe

 • sprawy wieczysto–księgowe, w tym z powództwa o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 • sprawy o rozwód, separację

 • umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyzy)

 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

 • alimenty

 • wykonywanie władzy rodzicielskiej

 • uregulowanie kontaktów z dziećmi

 • podział majątku wspólnego

 • ubezwłasnowolnienie

 • przyjęcie, odrzucenie spadku

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • dział spadku

 • stwierdzenie nieważności testamentu

 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

 • sprawy dot. inwentaryzacji majątku spadkowego i odpowiedzialności za długi spadkowe

 • uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu

 • Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów zarówno jako oskarżonych, jak i pokrzywdzonych w sprawach karnych o bardzo szerokim spektrum – od pomniejszych występków po najcięższe zbrodnie. Jako doświadczeni obrońcy uczestniczyliśmy w wielu postępowaniach karnych dotyczących skomplikowanych spraw karnych gospodarczych, jak i sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu, czy też kradzieży bądź drobnych wykroczeń. Tak powszechne sprawy dotyczące wypadków drogowych i kolizji w ruchu drogowym stanowią również znaczną część praktyki naszych adwokatów. Także w sprawach o posiadanie bądź udzielanie środków odurzających zabezpieczamy interesy klientów z najwyższą starannością i pietyzmem. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu interesów klienta również w sprawach o przejęcie wydanego już za granicą wyroku do wykonania w Rzeczpospolitej Polskiej, w sprawach o ekstradycję, jak i o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.

  Podkreślić należy, iż pomoc obrońcy, czy też pełnomocnika – aby mogła być w pełni skuteczna – udzielana winna być już od pierwszego przesłuchania bądź już na miejscu zdarzenia. Podobnie pomoc profesjonalnego pełnomocnika nie ogranicza się tylko do działania dopiero przed sądem pierwszej instancji, ale już w postępowaniu przygotowawczym, jak również w postępowaniu wykonawczym bądź nawet na etapie złożenia kasacji do Sądu Najwyższego lub wniosku o wznowienie zakończonego już postępowania.

  W ramach oferty pomocy prawnej znajdą Państwo pomoc m.in. w następujących sprawach:

 • wypadków komunikacyjnych

 • wypadków przy pracy

 • wypadków w gospodarstwach rolnych

 • szkód powstałych w wyniku przestępstw

 • szkód powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych

 • szkód powstałych w związku z działalnością przedsiębiorstw

 • szkód powstałych w związku z działalnością Państwa lub samorządów terytorialnych

 • likwidacji szkód oraz wypłaty świadczeń z tytułu dobrowolnych umów ubezpieczeń